AktualnościMiasto i region

W najbliższy czwartek odbędzie się Sesja Rady Miasta

W czwartek 3 marca odbędzie LVI Sesja Rady Miasta Częstochowy. Jej początek zaplanowany został na godz. 12.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (online).

Na stronie Urzędu Miasta Częstochowy możemy znaleźć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad LIV i LV sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Dyskusja nad projektami uchwał.
10.  (BR.1.LVI.22) Dyskusja nad projektem uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038. 
11. (BR.2.LVI.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022.  
12.  (BR.3.LVI.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie stawki opłat za pojemnik na odpady o określonej pojemności.
13.  (BR.4.LVI.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
14. (BR.5.LVI.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. (BR.6.LVI.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów.
16. (BR.7.LVI.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Cmentarza Komunalnego w Częstochowie z obowiązku wpłaty części nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasta Częstochowy.
17. (BR.8.LVI.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub zieloną fasadę lub zainstalowano ogród wertykalny.
18. (BR.9.LVI.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich i prof. Stanisława Kontkiewicza.
19. (BR.10.LVI.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte.
20. (BR.11.LVI.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy – aktualizacja 2021 r.” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
21. (BR.12.LVI.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Częstochowy na lata 2021-2040” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.
22. (BR.13.LVI.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy na lata 2022-2025.
23.  (BR.14.LVI.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie.
24. (BR.15.LVI.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego.
25. (BR.16.LVI.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie podjęcia współdziałania z Berdyczowem na Ukrainie w ramach współpracy miast partnerskich
26.  (BR.17.LVI.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Częstochowy dotyczącego sytuacji na Ukrainie.
27. (BR.18.LVI.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany Uchwały nr 155.XIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa ich najemcom oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości.
28. Przerwa. 
Głosowanie projektów uchwał.
29. (BR.1.LVI.22) Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038. 
30. (BR.2.LVI.22) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022.  
31.  (BR.3.LVI.22) Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłat za pojemnik na odpady o określonej pojemności.
32.  (BR.4.LVI.22) Podjęcie uchwały w sprawie górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
33. (BR.5.LVI.22) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
34. (BR.6.LVI.22) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów.
35. (BR.7.LVI.22) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Cmentarza Komunalnego w Częstochowie z obowiązku wpłaty części nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasta Częstochowy.
36. (BR.8.LVI.22) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub zieloną fasadę lub zainstalowano ogród wertykalny.
37. (BR.9.LVI.22) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich i prof. Stanisława Kontkiewicza.
38. (BR.10.LVI.22) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte.
39. (BR.11.LVI.22) Podjęcie uchwały w sprawie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy – aktualizacja 2021 r.” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
40. (BR.12.LVI.22) Podjęcie  uchwały w sprawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Częstochowy na lata 2021-2040” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.
41. (BR.13.LVI.22) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy na lata 2022-2025.
42.  (BR.14.LVI.22) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie.
43. (BR.15.LVI.22) Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego.
44. (BR.16.LVI.22) Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania z Berdyczowem na Ukrainie w ramach współpracy miast partnerskich.
45.  (BR.17.LVI.22) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Częstochowy dotyczącego sytuacji na Ukrainie.
46. (BR.18.LVI.22) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany Uchwały nr 155.XIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa ich najemcom oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości.
47. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
48.  Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Miasta Częstochowy.

źródło: UM Częstochowa