AktualnościMiasto i region

W najbliższy czwartek odbędzie się Sesja Rady Miasta

W czwartek 23 czerwca odbędzie LXI Sesja Rady Miasta Częstochowy. Jej początek zaplanowany został na godz. 12.00. 

Na stronie Urzędu Miasta Częstochowy możemy znaleźć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad LX sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy samorządu Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. (Załącznik)
10. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038. (BR.1.LXI.22
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022. (BR.2.LXI.22)
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie na 2022 r. (BR.3.LXI.22)
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Miasta Częstochowy uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach oraz ćwiczeniach. (BR.4.LXI.22)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (BR.5.LXI.22)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie wsparcia uczniów i usług społecznych. (BR.6.LXI.22)
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy Alei Najświętszej Maryi Panny 40 i 40/42A. (BR.7.LXI.22)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zamianę nieruchomości. (BR.8.LXI.22)
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie w głębi ul. Żareckiej. (BR.9.LXI.22)
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Tysiąclecie, pomiędzy Aleją Wyzwolenia, a ulicami: Kazimierza Michałowskiego, Stefana Kisielewskiego i Romana Dmowskiego. (BR.10.LXI.22)
20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza, w rejonie ulicy Rzepakowej (obszar nr 3). (BR.11.LXI.22)
21. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Stradom, w rejonie ulic: Konwaliowej i Przestrzennej (obszar nr 4). (BR.12.LXI.22)
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Błeszno, w rejonie ulicy Kusocińskiego. (BR.13.LXI.22)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 808.LIX.2022 z  Rady Miasta Częstochowa z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach Kiedrzyn i Północ, w rejonie ulic: Narcyzowej, Ludowej, Stefana Kisielewskiego i Św. Brata Alberta. (BR.14.LXI.22)
24. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej przedłużenie ulicy Blaise Pascala i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Częstochowy. (BR.15.LXI.22)
25. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. (BR.16.LXI.22)
26. Podjęcie uchwały w sprawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Częstochowy” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”. (BR.17.LXI.22)
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 740.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Częstochowa. (BR.18.LXI.22)
28. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 15. (BR.19.LXI.22)
29. Informacja Prezydenta Miasta na temat przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zielni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie” w roku 2021.
30. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
31.  Zamknięcie obrad LXI Sesji Rady Miasta Częstochowy.

źródło: UM Częstochowa