AktualnościMiasto i region

W najbliższy czwartek odbędzie się Sesja Rady Miasta

W czwartek 28 kwietnia odbędzie LIX Sesja Rady Miasta Częstochowy. Jej początek zaplanowany został na godz. 12.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (online).

Na stronie Urzędu Miasta Częstochowy możemy znaleźć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad LVI, LVII i LVIII sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy za 2021 rok. Informacja 
10. Informacja dotycząca działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Miasta Częstochowy i Powiatu Częstochowskiego w roku 2021. Informacja
11. Informacja dotycząca stanu sanitarnego miasta Częstochowy w 2021 r. Informacja 
12. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2022. Informacja 
13. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „DLA RODZINY” w 2021 roku i Ocenę Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2021-2023 za rok 2021. Informacja Załącznik 
Dyskusja nad projektami uchwał.
14.  (BR.1.LIX.22) Dyskusja nad projektem uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038. 
15.  (BR.2.LIX.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022.  
16. (BR.18.LIX.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa im najemcom oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości.
17. (BR.3.LIX.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2022 roku
18.  (BR.4.LIX.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza.
19. (BR.5.LIX.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Srebrnej.
20. (BR.6.LIX.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Srebrnej.
21. (BR.7.LIX.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Suchej, ul. Adama Bienia, ul. Kościelnej i ul. Kucelin Łąki
22. (BR.8.LIX.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki.
23. (BR.9.LIX.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, przy ulicy Korfantego.
24. (BR.10.LIX.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach Kiedrzyn i Północ, w rejonie ulic: Narcyzowej, Ludowej, Stefana Kisielewskiego i Św. Brata Alberta.
25. (BR.23.LIX.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany obszaru dla którego Rada Miasta Częstochowy podjęła Uchwałę Nr 721.LII.2021 z dnia 2 grudnia 2021 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Kiedrzyn, w rejonie ulicy Gruszowej oraz skrzyżowania ulic: Sejmowej, Ludowej, Stefana Kisielewskiego i projektowanego północnego korytarza komunikacyjnego. 
26. (BR.11.LIX.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany obszaru i granic Aglomeracji Częstochowa.
27. (BR.12.LIX.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnogórskim w zakresie związanym z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
28. (BR.13.LIX.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175.
29. (BR.14.LIX.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Rynku Pracy w Mieście Częstochowie do roku 2025”.
30.  (BR.15.LIX.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Działań na Rzecz Seniorów w Mieście Częstochowie do roku 2030”.
31. (BR.16.LIX.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie  Gminy Miasta Częstochowa na 2022 rok.
32. (BR.17.LIX.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy na 2022 rok
33. (BR.19.LIX.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
34. (BR.20.LIX.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie.
35. (BR.21.LIX.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie.
36. (BR.22.LIX.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyburzenia gmachu głównego dworca kolejowego w Częstochowie.
37. Przerwa. 
Głosowanie projektów uchwał.
38. (BR.1.LIX.22) Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038. 
39. (BR.2.LIX.22) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022.  
40. (BR.18.LIX.22)Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa im najemcom oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości.
41. (BR.3.LIX.22) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2022 roku
42.  (BR.4.LIX.22) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza.
43. (BR.5.LIX.22) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Srebrnej.
44. (BR.6.LIX.22) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Srebrnej.
45. (BR.7.LIX.22) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Suchej, ul. Adama Bienia, ul. Kościelnej i ul. Kucelin Łąki.
46. (BR.8.LIX.22) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki.
47. (BR.9.LIX.22) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, przy ulicy Korfantego.
48. (BR.10.LIX.22) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach Kiedrzyn i Północ, w rejonie ulic: Narcyzowej, Ludowej, Stefana Kisielewskiego i Św. Brata Alberta.
49. (BR.23.LIX.22)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obszaru dla którego Rada Miasta Częstochowy podjęła Uchwałę Nr 721.LII.2021 z dnia 2 grudnia 2021 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Kiedrzyn, w rejonie ulicy Gruszowej oraz skrzyżowania ulic: Sejmowej, Ludowej, Stefana Kisielewskiego i projektowanego północnego korytarza komunikacyjnego. 
50. (BR.11.LIX.22)Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany obszaru i granic Aglomeracji Częstochowa.
51. (BR.12.LIX.22)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnogórskim w zakresie związanym z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
52. (BR.13.LIX.22)Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175.
53. (BR.14.LIX.22)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Rynku Pracy w Mieście Częstochowie do roku 2025”.
54.  (BR.15.LIX.22)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Działań na Rzecz Seniorów w Mieście Częstochowie do roku 2030”.
55. (BR.16.LIX.22)Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie  Gminy Miasta Częstochowa na 2022 rok.
56. (BR.17.LIX.22)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy na 2022 rok.
57. (BR.19.LIX.22)Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
58. (BR.20.LIX.22)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie
59. (BR.21.LIX.22)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie.
60. (BR.22.LIX.22)Podjęcie uchwały w sprawie wyburzenia gmachu głównego dworca kolejowego w Częstochowie.
61. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
62.  Zamknięcie obrad LIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.

źródło: UM Częstochowa