AktualnościMiasto i region

Samorządowcy pojechali bronić autonomii

13 października samorządowcy demonstrują w stolicy w obronie autonomii, przeciwko centralizacji i uszczuplaniu dochodów własnych jednostek samorządu. Do Warszawy wybrała się także delegacja z Częstochowy z prezydentem miasta Krzysztofem Matyjaszczykiem, który jest członkiem zarządu Związku Miast Polskich oraz wiceprzewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Towarzyszą mu przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny oraz zastępca prezydenta Bartłomiej Sabat. Przed spotkaniem w Warszawie środowiska samorządowe sformułowały apel podpisany przez szefów największych samorządowych korporacji i stowarzyszeń wspierających samorząd.

Apel środowiska samorządowego w obronie społeczności lokalnych i regionalnych


Od 1990 roku samodzielność, wolność i swoboda dysponowania przyznanymi środkami, jest jednym z fundamentów funkcjonowania samorządów w naszym kraju. Od kilku lat z niepokojem obserwujemy działania zmierzające do przywrócenia w Polsce modelu autorytarnego państwa scentralizowanego, który – po zmianach politycznych z roku 1989 – udało się nam stopniowo przekształcić w państwo demokratyczne, oparte na zasadzie pomocniczości. Istotna część władzy publicznej została w nim przekazana obywatelom oraz ich przedstawicielstwom lokalnym i regionalnym. Coraz bardziej jaskrawe są jednak działania odbierające naszym społecznościom lokalnym uprawnienia do decydowania o swoich sprawach, swobodnego dysponowania środkami, zgodnie z lokalnymi potrzebami i demokratycznie ustalanymi priorytetami.

Lista odebranych uprawnień stale się wydłuża. Obserwujemy wyraźne zmniejszanie kompetencji samorządów – między innymi w obszarze zdrowia, edukacji i finansów. Prawo oświatowe, które wzmacnia rolę niepoddanego społecznej kontroli urzędnika – kuratora oświaty, niszczy niezależność, samodzielność i twórcze myślenie samorządów, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Coraz bardziej dotkliwe są także zmiany prawne, powodujące znaczne uszczuplenia dochodów własnych gmin, powiatów i województw, w skali, która pozbawia je możliwości prowadzenia polityki rozwoju, a dla wielu oznacza zagrożenie utraty płynności finansowej. Ubytki w udziałach w PIT, będące efektem zmian prawnych z lat 2019-2020 oraz propozycje projektowane obecnie w ramach tzw. Polskiego Ładu nie rekompensują strat finansowych, jakie poniosą gminy, powiaty i województwa, a dochody własne samorządów będą zastępowane transferami z budżetu państwa. Prowadzi to do uzależnienia finansowego jednostek samorządu terytorialnego od administracji rządowej.

Na skutek wprowadzanych zmian społeczności lokalne utracą możliwość realizacji zadań w oczekiwanej przez Polaków skali, zwłaszcza, że nikt nie zmniejszył zakresu spraw, jakie zostały ustawami przekazane gminom, powiatom i województwom. Będzie mniej nowych dróg i obiektów służących mieszkańcom, a utrzymanie jakości usług komunalnych będzie wymagało wzrostu cen.

Spotkajmy  się  (…)  w  Warszawie (…),  by  razem  jako  samorządowcy,  korporacje, stowarzyszenia  samorządowe  z  całej  Polski  i  organizacje  pozarządowe  wspierające  samorząd  zaprotestować  przeciwko  destrukcyjnej dla  samorządów  i  mieszkańców  polityce.  Upomnijmy    się  o  szacunek  dla  samorządności  i  fundamentalnej  dla  niej  zasady pomocniczości. Powiedzmy to mocno i wyraźnie, jednym głosem: „Jesteśmy po stronie społeczności lokalnych i regionalnych”.


źródło: czestochowa.pl