AktualnościMiasto i region

Radni uchwalili przystąpienie do zagospodarowania przestrzennego ul. Korfantego. Można składać wnioski

Częstochowscy radni uchwalili przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wojciecha Korfantego w dzielnicy Zawodzie-Dąbie. Do 27 czerwca zainteresowani mogą składać wnioski do tego planu.

Plan dotyczy obszaru o powierzchni ok. 4 ha. Jest to obszar częściowo zabudowany i zagospodarowany dla funkcji produkcyjnej i usługowej. Taki sam – produkcyjno-usługowy – jest kierunek przeznaczenia całego obszaru, określony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Częstochowy.

Południowa część obszaru wskazanego w projekcie uchwały znajduje się w granicach obowiązującego planu miejscowego przyjętego Uchwałą z 27 sierpnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Kucelin Łąki, a jej przeznaczeniem jest zieleń urządzona. Wykorzystanie potencjału inwestycyjnego obszaru opracowania wymaga fragmentarycznej zmiany obowiązującego planu miejscowego.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie opracowany siłami własnymi Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2022 r. Wnioski należy przesłać w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl. Formularz do wypełnienia zamieszczony jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

źródło: UM Częstochowa