REGULAMIN KONKURSU
„Dzień Bliźniaka”
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Konkurs jest organizowany pod nazwą „Dzień Bliźniaka”
Organizatorem Konkursu jest „Studio Częstochowa”- studio filmowe i telewizyjne.
Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie www.facebook.com/studioczestochowa w dniach od 9.05.21 do 19.05.21 do godz. 23.59
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) zrobi kreatywne jedno zdjęcie bliźniakom i prześle je na adres: studioczestochowa@onet.pl do 19.05.21 do godz. 23.59
c)posiada pełne prawa autorskie do wykonanego zdjęcia.
§ 3
NAGRODY
1. Zdobywcą nagrody w Konkursie będzie uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, która w dniu 25.05.21 ogłosi zwycięzców na stronie www.facebook.com/studioczestochowa
   2. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową(na adres, z którego wysłano zdjęcie).
3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres studioczestochowa@onet.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
4. W myśl niniejszego regulaminu, organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za przeprowadzany konkurs.
§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.studioczestochowa.pl
Back to Top