AktualnościMiasto i region

Już w najbliższy czwartek LIV Sesja Rady Miasta. Tematem obrad m.in. nieruchomości i dotacje

W czwartek 27 stycznia o godz. 12.00 rozpocznie się LIV zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (online).

Pełną informację możemy przeczytać na stronie Urzędu Miasta Częstochowy:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jt. Dz.U. 2021 poz. 2095)

zwołuję na dzień 27 stycznia (czwartek) 2022 roku o godz. 12.00  LIV zwyczajną Sesję  Rady Miasta Częstochowy. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (online)

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Dyskusja nad projektami uchwał.
9.  (BR.1.LIV.22) Dyskusja nad projektem uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038. 
10.  (BR.2.LIV.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022. 
11.  (BR.3.LIV.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów działających na terenie miasta Częstochowy.
12. (BR.4.LIV.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Częstochowa oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.
13. (BR.5.LIV.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2022 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.
14. (BR.6.LIV.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2022 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z nieruchomości na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.
15. (BR.7.LIV.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2022 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.
16. (BR.8.LIV.22) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w pobliżu Alei Wolności.
17.  (BR.9.LIV.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału stanowiącego własność Gminy Miasto Częstochowa w nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Przemysłowej 12 oraz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Przemysłowej 14.
18. (BR.10.LIV.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Krótkiej 5 i 6.
19. (BR.11.LIV.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Ogrodowej 7 i 9.
20. (BR.12.LIV.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Poleskiej.
21. (BR.13.LIV.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: Poleskiej, Łódzkiej i Obrońców Westerplatte.
22. (BR.14.LIV.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta Częstochowy w latach 2022-2024 – kontynuacja Programu z lat 2019-2021.
23. (BR.15.LIV.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Częstochowskiemu Centrum Świadczeń.
24. (BR.16.LIV.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Częstochowie do roku 2030”.
25. (BR.17.LIV.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowie do roku 2025.
26. (BR.18.LIV.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 55+ mieszkańców Częstochowy na lata 2022-2026”.
27. (BR.19.LIV.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie kontynuacji programu pn. „Profilaktyka stomatologiczna dla uczniów klas II szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy w zakresie zapobiegania próchnicy zębów na lata 2017-2021”.
28. (BR.20.LIV.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy na rok 2022.
29. (BR.21.LIV.22)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Bursy Miejskiej w Częstochowie.
30. Przerwa. 
Głosowanie projektów uchwał.
31. (BR.1.LIV.22) Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038. 
32.  (BR.2.LIV.22) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022. 
33.  (BR.3.LIV.22) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów działających na terenie miasta Częstochowy.
34. (BR.4.LIV.22) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Częstochowa oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.
35. (BR.5.LIV.22) Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2022 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.
36. (BR.6.LIV.22) Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2022 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z nieruchomości na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.
37. (BR.7.LIV.22) Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2022 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.
38. (BR.8.LIV.22) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w pobliżu Alei Wolności.
39.  (BR.9.LIV.22) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału stanowiącego własność Gminy Miasto Częstochowa w nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Przemysłowej 12 oraz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Przemysłowej 14.
40. (BR.10.LIV.22) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Krótkiej 5 i 6.
41. (BR.11.LIV.22) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Ogrodowej 7 i 9.
42. (BR.12.LIV.22) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Poleskiej.
43. (BR.13.LIV.22) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: Poleskiej, Łódzkiej i Obrońców Westerplatte.
44. (BR.14.LIV.22) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta Częstochowy w latach 2022-2024 – kontynuacja Programu z lat 2019-2021.
45. (BR.15.LIV.22) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Częstochowskiemu Centrum Świadczeń.
46. (BR.16.LIV.22) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Częstochowie do roku 2030”.
47. (BR.17.LIV.22) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowie do roku 2025.
48. (BR.18.LIV.22) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 55+ mieszkańców Częstochowy na lata 2022-2026”.
49. (BR.19.LIV.22) Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji programu pn. „Profilaktyka stomatologiczna dla uczniów klas II szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy w zakresie zapobiegania próchnicy zębów na lata 2017-2021”.
50. (BR.20.LIV.22) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy na rok 2022.
51. (BR.21.LIV.22) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Bursy Miejskiej w Częstochowie.
52. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
53.  Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Zbigniew Niesmaczny

źródło: UM Częstochowa