AktualnościMiasto i region

Działania i postulaty samorządu Częstochowy w 2023 r.

W piątek, 12 lutego, w Urzędzie Miasta Częstochowy odbyło się spotkanie władz miasta z częstochowskimi parlamentarzystami. Tematem rozmów były m.in. działania miasta w 2023 r., postulaty zmian w prawie oraz ważne inwestycje dla rozwoju miasta.

Spotkanie zorganizował prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, który przedstawił gościom aktualną sytuację miasta oraz syntezę działań władz miasta i jednostek miejskich w 2023 r. W spotkaniu wzięli udział poseł Andrzej Szewiński oraz senator Ryszard Majer, Joanna Rekwirewicz z Biura Poselskiego Izabeli Leszczyny, posłanki i obecnej minister zdrowia w Rządzie RP, a także asystent Andrzeja Szewińskiego Piotr Kisielow. Prezydentowi towarzyszyła m.in. sekretarz miasta Wanda Kukla, skarbnik miasta Angelika Ostaszewska oraz dyrektor generalny Urzędu Miasta Marek Czerwiński.

“Chciałem podzielić się z państwem naszymi osiągnięciami, problemami i planami na przyszłość. Liczę na państwa wsparcie i współpracę w realizacji naszych wspólnych celów dla dobra mieszkańców Częstochowy” – powiedział prezydent Matyjaszczyk.

Parlamentarzyści podziękowali prezydentowi za zaproszenie i zapewnili o swojej gotowości do pomocy miastu w różnych sprawach. “Jesteśmy tu, aby słuchać, co się dzieje w Częstochowie, co się udało, co się nie udało i co można zrobić lepiej. Chcemy być państwa głosem w Warszawie i reprezentować interesy naszego miasta” – powiedział poseł Szewiński.

Rekordowe nakłady inwestycyjne

Prezydent Częstochowy podkreślił, że mimo trudnej sytuacji samorządowych budżetów, miniony rok był rokiem rekordowych nakładów inwestycyjnych w mieście. Wyniosły one 565,5 mln zł, co stanowiło 26,1% ogółu wydatków miasta Częstochowy. W 2023 r. realizowana była decydująca faza dwóch największych miejskich projektów unijnych, czyli rozbudowy i przebudowy DK-46 w zachodniej części Częstochowy oraz przebudowy zasadniczego miejskiego odcinka dawnej DK-1 (obecnie DK-91). Oprócz tego m.in. trwały zaawansowane prace przy przedłużeniu ul. Korfantego do ul. Bugajskiej (czyli DK-46 po wschodniej stronie miasta), zakończyła się rozbudowa ul. Jesiennej, budowa nowego przedszkola (MP 29), termomodernizacja innych obiektów oświatowych, przebudowa kilkunastu dróg dzielnicowych, a MPK wzbogaciło się o nowe autobusy elektryczne.

“Te inwestycje poprawiają jakość życia naszych mieszkańców, zwiększają atrakcyjność miasta dla turystów i inwestorów, a także przyczyniają się do ochrony środowiska i walki ze smogiem. Są to projekty strategiczne, które zmieniają oblicze Częstochowy i wpływają na jej rozwój na wiele lat” – powiedział prezydent Matyjaszczyk.

Postulaty zmian w prawie

Władze miasta przekazały parlamentarzystom również materiały prezentujące postulaty zmian w prawie. Realizacja tych wniosków, zdaniem władz miasta, może dać perspektywę szybszego rozwoju gospodarczego, większej efektywności działań miasta oraz stabilizacji samorządowych finansów. Przekazane opracowania, zawierające m.in. propozycje konkretnych zmian i rozwiązań legislacyjnych – mogą być przydatne w interpelacjach, konsultacjach i projektach parlamentarnych.

Wśród problemów wpływających na funkcjonowanie administracji samorządowej oraz lokalny rozwój gospodarczy wskazany został m.in.: brak rozporządzeń wykonawczych do noweli ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, brak aktualnych regulacji dotyczących obrony cywilnej oraz przepisów wykonawczych do ustawy o obronie Ojczyzny, konieczność zmian w ustawie o odpadach, w prawie ochrony środowiska czy ustawie dotyczącej aktów stanu cywilnego. Dużo postulatów dotyczy zmian w finansowaniu samorządów lokalnych, które – zwłaszcza w ostatnich latach – zmagają się ze znacznie zwiększonymi wydatkami przy relatywnie niższych dochodach, będących m.in. efektem zmian w prawie podatkowym. Zasadniczym postulatem jest tu dostosowanie skali finansowania budżetów samorządowych do zakresu wykonywanych zadań, a środkami do tego celu jest np. określenie realnej wysokości subwencji oświatowej (tak by pokrywała ona wydatki, które powinny być nią finansowane) oraz rozszerzenie źródeł dochodów samorządowych.

“Apelujemy do państwa o podjęcie działań legislacyjnych, które pozwolą nam lepiej zarządzać naszym miastem, realizować nasze zadania i sprostać oczekiwaniom naszych mieszkańców. Nie chcemy być tylko wykonawcami decyzji podejmowanych w Warszawie, ale aktywnymi partnerami w tworzeniu prawa i polityki publicznej” – powiedział prezydent Matyjaszczyk.

Ważne inwestycje dla miasta

Parlamentarzyści tradycyjnie zostali też poproszeni o pomoc w staraniach miasta o środki zewnętrzne na realizację ważnych dla miasta inwestycji. Wśród tych zadań jest m.in.: przebudowa i remont Teatru im. Mickiewicza, budowa przedłużenia ul. Obrońców Westerplatte do ul. Wrocławskiej (w tym połączenie ze Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym na Parkitce), rewitalizacja – związana z większym zazielenieniem – terenów wokół Stadionu Miejskiego, budowa nowego basenu przy ul. Legionów, budowa nowego mostu na Wiśle, modernizacja linii kolejowej nr 61 (Częstochowa – Lubliniec – Opole) oraz budowa obwodnicy Częstochowy.

“Te inwestycje są nie tylko naszym marzeniem, ale też potrzebą i koniecznością. Niektóre z nich są już na etapie zaawansowanych prac projektowych, inne wymagają jeszcze uzgodnień i decyzji. Potrzebujemy państwa wsparcia i interwencji, aby przyspieszyć ich realizację i pozyskać na nie odpowiednie środki z budżetu państwa lub funduszy unijnych” – powiedział prezydent Matyjaszczyk.

SC/czestochowa.pl; fot. Łukasz Kolewiński