AktualnościMiasto i region

Częstochowa. Materiały wyborcze w przestrzeni miejskiej

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, jakie są koszty i zasady związane z umieszczaniem materiałów wyborczych w pasach drogowych na terenie miasta.

Umieszczenie materiałów wyborczych w pasach drogowych dróg publicznych podlega opłatom z tytułu zajęcia pasa drogowego w celach reklamowych
na podstawie art. 40 ust. 1, 2, 3, 6, 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.). Stawki opłat są określone w § 4 Uchwały nr 109/IX/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (t. j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 1 września 2021 r., poz. 5591) zmienionej uchwałą Nr 920.LXIX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (t. j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 23 listopada 2022 r., poz. 7429), i wynoszą (za 1 m2 powierzchni reklamowej dziennie):
    1,80 zł przy drodze krajowej,
    1,50 zł przy drodze wojewódzkiej,
    1,00 zł przy drodze powiatowej,
    0,60 zł przy drodze gminnej.

MZD zezwala na reklamy wyborcze

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie, wykonujący zadania zarządcy dróg publicznych na terenie Częstochowy, informuje, że wyraża zgodę na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych. Można je umieszczać na słupach, latarniach i innych urządzeniach oraz obiektach zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych znajdujących się w zarządzie gminy. Jednak z wyłączeniem:
– pasa drogowego Alei Najświętszej Maryi Panny, Placu Biegańskiego (w obszarze pasa drogowego zamkniętego odcinkami ulic: Dąbrowskiego, Nowowiejskiego, Szymanowskiego, Śląską, Kilińskiego i Racławicką) oraz Placu Daszyńskiego na całej długości i szerokości;
– obiektów inżynieryjnych: mostów, kładek, estakad i wiaduktów;
– słupków i słupów z umieszczonymi: znakami drogowymi, nazwami ulic;
– urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego łącznie z ogrodzeniami segmentowymi (siatkami) w pasach rozdziału jezdni, przy torowisku oraz barierami przy chodnikach;
– sygnalizatorów drogowej sygnalizacji świetlnej;
– infrastruktury przystankowej, w tym wiat i słupków przystankowych;
– słupów ogłoszeniowych tzw. okrąglaków.

Umieszczenie plakatów i haseł wyborczych na słupach oświetleniowych, energetycznych, trakcyjnych i innych obiektach w pasach drogowych dróg publicznych niebędących własnością gminy Częstochowa wymaga uzyskania zgody ich właścicieli lub zarządców.

Więcej w temacie: